បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសី្តពីការសរសេរ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដល់សហកមន៍

ktm2316_2_2

ថ្ងៃទី ៣ – ៤ មីនា ២០១៦ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសី្តពីការសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដល់សហកមន៍ ៥ ក្នុងចំណោម ២០ នៅពុទ្ធសាសនា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍ សាខាខេត្តកំពង់ធំ ។