វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការផ្តល់ប្រឹក្សាធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍និងមេរោគស្វាយ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការផ្តល់ប្រឹក្សា និងការ ធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ និងមេរោគស្វាយ ដោយជោះឈាមលើម្រាមដៃ យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តថ្នាក់ជាតិ 90-90-90​ រវាង NCHAD , ម្ចាស់ជំនួយ, អង្គការអនុវត្តគំរោងដែលមានដូចជា KHANA និងអង្គការជាដៃគូរបស់ KHANA ទាំងអស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីខែកញ្ញា ២០១៤ នៅ​មន្ទីសុខាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តម្ភ មាន ជីវុន អនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺសើស្បែក កាមរោគ និងជំងឺអេដស៍ ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំ​ណងយុទ្ធសាស្រ្តនេះ បានសម្រេចអនុវត្តសកម្មភាព IRIR (Identify Reach Intention Retain) ដែលមានន័យថា ស្វែងរកឲ្យឃើញករណីថ្មី...