ដំណឹងត្រូូវការជំនួយបន្ទាន់​រកា

ព្រឹក ថ្ងៃទី ៣ សីហា ២០១៦ ការិយាល័យកណ្តាលពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ប្រជុំជាមួយអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ ការប្រឹក្សាដល់អ្នកផ្ទុកដទៃទៀត (CSV= Commune Support Volunteer) ។ អ្នកចូលរួមប្រជុំ 52 នាក់ មកពីស្រុកសង្កែ ឯកភ្នំ បាណន់ មោងឫស្សី សំឡូត និងក្រុង បាត់ដំបង។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ កក្កដានេះ ពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ទទួលភារកិច្ចថែរក្សា អ្នកផ្ទុកមេរោគ អេដស៍ចំនួន 2565 នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន៖...