ការស្ម័គ្រចិត្ត មួយនៃភាពជាពលរដ្ឋសកម្ម

Banteay Meanchey, 18-20 August 2015

ការស្ម័គ្រចិត្ត គឺជាអង្គប្រកបមួយនៃភាពជាពលរដ្ឋសកម្ម។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សិស្ស និស្សិត និងព្រះសង្ឃ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ស្ម័គ្រចិត្តទៅបំរើការតាមការិយាល័យសាលាខេត្រ សាលាក្រុង សាលាស្រុក និងតាមសាលាសង្កាត់/ឃុំ។ នេះជា វគ្គហ្វឹកហ្វឺនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិ Konrad Adenauer Foundation នៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់។

Volunteering is part of being an active or informed citizenship. Every year high school student, university students, and monks apply to be volunteers at the provincial, municipality, and commune offices. They earn experiences and at the same time they offer something they learn from schools.
This training workshop for youth volunteers conducted in Banteay Meanchey with the support from Konrad Adenauer Stiftung of Germany.