19/03/2019 កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់សហគមន៍កសិកម្ម ចម្រើនផលដីស្អិតអូរដូនតា ក្នុងឃុំស្ទឹងត្រង់ ដែលចូលរួមពីតំណាងអង្គការ ពដអ/BFD និងថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ ដើម្បីពិភាក្សាអំពី ការរៀបចំឯកសារនិងចាត់ចែងមនុស្សអោយទទួលខុសត្រូវតាមជំនាញរបស់ពួកគាត់ក្នុងពេលធ្វើមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី២៧ ០៣ ២០១៩ ខាងមុខនេះ ៕

19/03/2019 Extraordinary Meeting of the Community of Crocodile Farmers, Orthodox Orchids in Stung Trang Commune participated by representatives from BFD and community leaders to discuss document preparation and management of people in charge of their skills. During the General Assembly on March 27, 2019.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*