ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
បន្ទាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ (AGM) សហគមន៍សកិកម្មមិត្តភាពព្រះស្រីរួច ក្រុមការងារ បានចុះទៅជួយរៀបចំ​ឯកសារ និងប្រឹក្សា​យោបល់​អំពីរបៀបរៀបចំដំណើរកា​រ​នៃការធ្វើមហាសន្និបាត​ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ណែនាំពីក្រសួងដល់សហគមន៍កសិកម្មនីពេជសាមគ្គីមានជ័យ។

ទោះបីជាហត់នឿយយ៉ាងណា ក៏បុគ្កលិកអង្គការពុទ្ធសាសនា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សាខាខេត្តកំពង់ធំ ប្តេជ្ញា​បន្តការជួយផ្តល់ប្រឹក្សា​ដល់សហគមន៍ទៅតាមសំណូមពរ ជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភ​ពីមូល​និធិ DGRV ដើម្បីបន្ព​ពង្រឹងនូវសមត្ថភាព ចំណេះដឹង និងជំនាញ​ទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​សហគមន៍កសិកម្ម។

សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលបាន​ចូលរួមសហការ និងមានជំនឿជឿជាក់លើអង្គការពុទ្ធសាសនា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍។

March 26, 2019 After attending the Annual General Meeting (AGM), Preah Vihear Friendship Community, the working group went to help prepare documents and advise on how to organize the proceedings according to the guidelines of the Ministry. To the Community of Agriculture, Samaki Mean Chey. 
In spite of the exhaustion, the staff of the Buddhist Development Organization of Kampong Thom Province is committed to continuing to provide community counseling with the DGRV funding to strengthen the capacity of knowledge and skills to the team. Board of Agriculture Community.

Thanks to the Board of Trustees who have collaborated and have faith in Buddhism for Development.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*