នៅថ្ងៃទី 26.3.2019 ពុទ្ធសាសនា ដេីម្បី អភិវឌ្ឈន៍ សាខាបាត់ដំបង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាយស្តីពីពលរដ្ធវិជា្ជវគ្គ២ ដល់គរុសិស្ស នៃវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យបាត់ដំបង ចំនួន​ ១៤២នាក់ (ស្រី ៨៧) ក្រោមការ ឧបត្ថមគាំទ្រដោយ មូលនិធិ ខុនរ៉ាដអាឌិនណៅអ៊ែ។

On 26.3.2019, Buddhism for Development Battambang organized, 2nd training course to Pedagogical Institute of Battambang (142 students) under the auspices of the Konrad-Adenauer-Stuftung. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*