កាលពីថ្ងៃទី ១១ & ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ សាខាខេត្តសៀមរាប Buddhism For Development (BFD)​ សហការជាមួយសាលាគរុកោសល្យនិងវិក្រិតការខេត្តសៀមរាប​ Provincial Teacher Training College (PTTC) បានរៀបចាំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ​ ភាពជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​ Education for Democratic Citizenship​ (EDC) ស៊េរីទី៣ ដែលប្រធានបទសិក្សាអំពី ស្ថាប័នកំពូលទាំង៣ របស់កម្ពុជា និង គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដំណាក់កាលទី៤ ដល់គរុសិស្សចំនួន​​​ 161នាក់។ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិខុនរាដអាឌិនណៅអ៊ែរ Konrad Adenauer Stiftung (KAS)​ នៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់​ (Germany) ៕

On 11 and 13 July 2019, the Buddhist Development for Buddhism Development (BFD) in collaboration with the Provincial Teacher Training College (PTTC) organized the Democratic Citizenship Program Education for Democratic Citizenship (EDC) Series 3, Cambodia’s Top 3 Institutional Studies and Rectangular Strategy Policy of the Royal Government of Cambodia Year 4 to 161 trainees. The program is funded by the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Foundation of Germany.


					

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*