០១ សីហា ២០១៩ អង្គការពុទ្ធសាសនា ដើម្បី អភិវឌ្ឍន៍សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានរៀបចំវគ្គផ្សព្វផ្សាយស្តីពី:ការកសាងសមត្ថភាពយុវជន ដើម្បីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។ លោក ខឹម តាំងស៊ុន អនុប្រធានអប់រំខេត្ត លោក យក ប៊ុនណាចៅកូវកម្មវិធី KAS ជាគណៈធិបតី ។​ មានសិក្ខាកាមចូលរួម ចំនួន ៤៨នាក់ ស្រី ៣២នាក់។ ឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយ KAS ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

August 01, 2019 Buddhism for Development of Banteay Meanchey Branch organized a dissemination session on: Youth Capacity Building to Volunteer at the Sub-National Administration for 2019. Mr. KIM Taing Sun, Deputy Director of Provincial Education, Mr. Yok Bunna, Chairman of BFD/KAS Program, presided over by 48 participants, 32 women. Funded by KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS) Germany.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*