ថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សាខាខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងក្រុមផលិត និងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍កសិកម្មចំនួន ០៩ ក្នុងស្រុកគោលដៅទាំង ០៦។

សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទទួលការឧបត្ថម្ភដោយ សហករណ៍អាឡឺម៉ង់ និង សហព័ន្ធរ៉ាយហ្វៃសិន German Cooperative and Raiffeisen Confederation / DGRV.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*