ថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆហនាំ2020 អង្កការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឈន៍ សាខាខេត្ត ព្រះវិហារ បានរៀបចំវគ្គផ្សព្វផ្សាយជាស៊េរីដល់គរុសិស្សនៃសាលាគរុកោលស្យនិងវិក្រឹតការខេត្តព្រះវិហារ៥០នាក់ក្នុងនោះស្រី២៩នាក់។ ក្រោមការឩបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ អង្គការ ខុនរ៉ាដអេឌិនណៅអ៊ែ អាឡឺម៉ង់ Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
ប្រធានបទ:
១.ប្រវត្តិ និងសកម្មភាពរបស់អង្គការ ពដអ
២ុ.សេចក្តីណែនាំ អំពីការអប់រំភាពជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវិជ្ជា
បទបង្ហាញដោយ:
១. លោក កាយ ឌាន បុគ្គលិក ពដអ
២.លោក យក់ ប៊ុនណា ចៅកូវកម្មវិធី ពដអ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*